Governance Code Cultuur


Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Phoenix Cultuur onderschrijft deze Governance Code Cultuur. Wij hanteren de code bewust en dragen dit uit door publicatie van ons besturingsmodel en ons beleid met realisatie op de pagina. 

​Besturingsmodel
Stichting Phoenix Cultuur is opgericht op 3 juni 2015.
Phoenix Cultuur wordt sinds 2017 bestuurd door een bestuursstichting, Stichting Cultuurfabriek Noordkade. Deze stichting bestuurt Phoenix Cultuur, maar is ook verantwoordelijk voor het bestuur van andere culturele partijen op de Noordkade in Veghel: Stichting CHV Cultuur Haven Veghel, Stichting De Blauwe Kei en Stichting Kunstgroep de Compagnie. De Stichting Cultuurfabriek Noordkade kent de volgende bestuursleden:

Dhr. M. van den Hoven Voorzitter
Mevr. M. van Campen-Berlie Secretaris
Mevr. M. Velde-Katgert Penningmeester
Mevr. W Bierens Lid
Dhr. F. de Baaij Lid
Dhr. P. Koeslag Lid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. Een bestuurder kan in totaal echter niet langer dan acht jaar bestuurder zijn.

Culturele ANBI
Phoenix Cultuur is een culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Voor donateurs van een culturele ANBI (zowel zakelijk als particulier) geldt een extra giftenaftrek. Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie hierover.

Volgens de voorwaarden van de Belastingdienst publiceren wij hierbij de volgende gegevens over onze stichting:

Statutaire naam: Stichting Phoenix Cultuureducatie Meierijstad
RSIN: 855241093
Post- en bezoekadres: Verlengde Noordkade 12, Veghel
Financiële verantwoording: Jaarrekening Phoenix Cultuureducatie Meierijstad 2019
Beleidsplan: Beleidsvisie Phoenix Cultuur | 2020 - 2022
Hoofdlijnen van ons beleidsplan:

Onze filosofie
Phoenix Cultuur is dé organisatie voor cultuureducatie in Meierijstad. Phoenix Cultuur wil een toekomstbestendig en ondernemend cultuurbedrijf zijn. Wij willen een organisatie zijn waar de klant met de uitvoerende kunstprofessionals centraal staan met daaromheen een kleine organisatie van ondersteunende medewerkers. Wij vragen van onze medewerkers en partners een grote mate van initiatief, eigenaarschap en ondernemerschap. Wij willen een goed werkgever/opdrachtgever zijn. Hieronder omschrijven wij in een paar statements de organisatiefilosofie van Phoenix Cultuur.

De belofte van Phoenix Cultuur is ervoor zorg te dragen dat alle inwoners uit Meierijstad, jong en oud, een culturele loopbaan kunnen bewandelen. Vooral door het actief beoefenen van een kunstvorm. Voor alle niveaus; van de beginnende amateur tot de professional. Wij realiseren dit in de keten: beoefenen, presenteren, kennismaken en leren.

Onze kernwaarden zijn kunstinhoudelijke professionaliteit, ondernemerschap, klantgerichtheid en samenwerken in verbondenheid met de omgeving. In alles dat wij doen, willen wij dat deze kernwaarden voelbaar zijn voor de klant, bezoeker of partner.

De waarde van kunst en cultuur leveren we door deels af te stemmen op eigen passie en professionaliteit, maar deze waarden komen pas echt tot hun recht door verbonden te zijn met andere maatschappelijke organisaties (welzijn, zorg, wonen, onderwijs, sociaal), met omliggende bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en burgers. Wij verbinden kinderen, jongeren en volwassenen door middel van kunst en cultuur. Wij zorgen ervoor dat zij actief kunst kunnen beoefenen. Wij laten mensen genieten van al het moois wat gemaakt wordt door zowel amateurs als professionele kunstenaars, dit zijn onze kernactiviteiten.

Wij streven een cultuur na waarin kunstprofessionals en ondersteunende medewerkers voortdurend gericht zijn op ontwikkeling en vernieuwing; van zichzelf en de organisatie als geheel. Wij zijn een organisatie waar een voedingsbodem is voor nieuwe creatieve ideeën, die met ondersteuning van een professioneel team ontwikkeld kunnen worden.

Iedereen toont eigenaarschap, ondernemerschap, zelfstandigheid en betrokkenheid bij het eigen werk, elkaars werk en op organisatieniveau. Samen bouwen wij deze organisatie op en maken wij haar toekomstbestendig, een cultuurbedrijf nieuwe stijl.

Phoenix Cultuur wenst een organisatie te zijn die de noodzaak erkent om in deze tijd van snelle veranderingen als organisatie verbonden te zijn met je omgeving. De oude lijnstructuren en formele hiërarchie werken verstarrend en vertragend en passen niet goed bij de nieuwe uitdaging. Het verbonden willen zijn vraagt om flexibele, adaptieve, kleinere en zelfstandige teams die snel kunnen reageren en inspelen op veranderingen. Het gaat kortom, om strategische wendbaarheid. Het moderne culturele speelveld kent geen centrum of centrale besturing of een planmatige gedachte. Het veld komt tot stand, eerder organisch dan gepland, door de onderlinge verbindingen die worden aangegaan.